1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umów stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez spółkę pod firmą GÓRAL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, Ul. Gustawa Morcinka 23 E, 31-762  Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000754734 (zwaną dalej jako Spedytor), z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia Zlecenia bądź umowy świadczenia usług spedycji lub transportu (zwanymi dalej Zleceniem), o ile zostaną zawarte, na rzecz Zleceniodawcy, na podstawie których Spedytor zobowiązuje się do wysłania lub odbioru ładunków – towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (usługi krajowe) lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (usługi międzynarodowe), nadanych przez Zleceniodawcę, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 2. Zleceniodawca, na rzecz którego Spedytor świadczy usługi, oświadcza, że przed zleceniem usługi zapoznał się z Ogólnymi warunkami umów oraz oświadcza, że Ogólne warunki umów akceptuje.
 3. Ogólne warunki umów stanowią ̨ integralną część każdego Zlecenia świadczenia usług przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zlecenia a treścią Ogólnych warunków umów – pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia bądź innej umowy nienazwanej.
 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Zlecenia oraz Ogólnych warunków umów, zastosowanie znajdują właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (dalej jako Konwencja CMR), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej jako Kodeks cywilny) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku  – Prawo przewozowe (dalej jako Prawo przewozowe).

2. Zakres usług oraz realizacja Zleceń

 1. Spedytor świadczy usługi spedycji w zakresie zorganizowania wysyłania i odbioru przesyłek oraz inne usługi związane z organizacją procesu przewozu przesyłek, wykonywane w sposób kompleksowy w odniesieniu do całości przewozu albo obejmujące jedynie część czynności związanych z przewozem.
 2. Spedytor ma prawo powierzyć wykonanie czynności stanowiących przedmiot Zlecenia innym spedytorom lub przewoźnikom.
 3. W ramach wykonywania Zlecenia Spedytor zobowiązuje się do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu organizację przewozu ładunków nadanych przez Zleceniodawcę, w tym do dokonania wyboru przewoźnika, rezerwacji pojazdów, zawarcia z przewoźnikiem umowy przewozu, sporządzania zleceń transportowych /spedycyjnych,
 4. Do zawarcia Zlecenia na podstawie niniejszych Ogólnych warunków umów wystarczy potwierdzenie przyjęcia Zlecenia przez Spedytora przesłane w formie dokumentowej. Formularz Zlecenia stanowi Załącznik nr 1 (dalej jako Formularz Zlecenia) do niniejszych Ogólnych warunków umów.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Spedytorowi wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia przez Spedytora Formularza Zlecenia. Po uzupełnieniu przez Spedytora Formularza Zlecenia Spedytor przesyła go do Zleceniodawcy w celu akceptacji treści Formularza Zlecenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Formularzem Zleceniem oraz weryfikacji wszelkich danych oraz ewentualnego zgłoszenia wszelkich uwag odnośnie zawartych tam informacji, w tym ich kompletności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności na etapie realizacji Zlecenia.
 6. Przekazanie przez Zleceniodawcę Spedytorowi Formularza Zlecenia ze zmianami Zleceniodawcy, w tym Formularza Zlecenia uzupełnionego o inne postanowienia niż wypełnione przez Spedytora na Formularzu Zlecenia lub o zmiany naniesione przez Zleceniodawcę osobiście, nie powoduje związania Spedytora tymi treściami, chyba że zostaną one przez Spedytora wyraźnie zaakceptowane. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Formularza Zlecenia zaakceptowanego przez Zleceniodawcę, a treścią Zlecenia wysłanego do akceptacji przez Spedytora, rozstrzyga treść Formularza Zlecenia wysłanego do akceptacji przez Spedytora, chyba że Spedytor zaakceptował wyraźnie zmiany Zleceniodawcy do Formularza Zlecenia.
 7. Strony uważają za wiążące dla celów realizacji Zlecenia jedynie informacje dotyczące realizacji Zlecenia, które zostały zawarte w zaakceptowanym przez Zleceniodawcę Formularzu Zlecenia, z zastrzeżeniem wyraźnej akceptacji zmian bądź uzupełnień przez Spedytora, o których mowa w    6 powyżej. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za brakujące, niekompletne lub niejednoznaczne informacje, zawarte w zaakceptowanym przez Zleceniodawcę Zleceniu, a wszelkie negatywne okoliczności z tego tytułu obciążają Zleceniodawcę.
 8. Zlecenie uważa się za zawarte gdy po przekazaniu Spedytorowi Formularza Zlecenia odeśle on Zleceniodawcy podpisany egzemplarz lub gdy Zleceniodawca potwierdzi treść Zlecenia przekazanego mu przez Spedytora poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zlecenia lub gdy Spedytor potwierdzi przyjęcia zlecenia, poprzez przesłanie na adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
 9. Spedytor zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi i wymiarów ładunku, rozbieżność pomiędzy danymi podanymi przez Zleceniodawcę w Zleceniu a stanem faktycznym, stanowi podstawę do zmiany wyceny za usługę lub odmowy realizacji Zlecenia. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia z uwagi na rozbieżności między Zleceniem a rzeczywistym stanem faktycznym, które zostały ocenione na miejscu przez kierowcę, Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi karę umowną w wysokości wynagrodzenia Spedytora ustalonego w Zleceniu. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy noty obciążeniowej. W przypadku wyrządzenia szkody w rozmiarach przenoszących wysokość zastrzeżonej kary umownej Spedytor ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełniej wysokości, ponad zastrzeżoną karę umowną.
 10. W przypadku braku gotowości towaru w końcowej dacie i godzinie wskazanej w Zleceniu, jako data załadunku bądź odmowie wydania towaru lub braku zakończenia czynności załadunkowych przez załadowcę, z przyczyn niedotyczących Spedytora, Spedytor zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, przy czym Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi karę umowną w wysokości wynagrodzenia Spedytora ustalonego w Zleceniu. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy noty obciążeniowej. W przypadku wyrządzenia szkody w rozmiarach przenoszących wysokość zastrzeżonej kary umownej Spedytor ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełniej wysokości, ponad zastrzeżoną karę umowną.
 11. Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania przewozu, w tym w szczególności do wystawienia listu przewozowego (CMR), WZ lub innego dokumentu transportowego, chyba, że Strony postanowią, iż dokumentacja niezbędna do wykonania przewozu zostanie przygotowana przez Przewoźnika. W treści listu przewozowego, w polu nr 16 i 23 Zleceniodawca lub Przewoźnik wpisują dane przewoźnika, z którym Spedytor zawarł umowę przewozu. W polu nr 16 Zleceniodawca lub Przewoźnik nie wpisują danych Spedytora.
 12. W przypadku gdy przewóz towaru wymaga uzyskania numeru SENT zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązek uzyskania takiego numeru obciąża Zleceniodawcę.

3. Oświadczenia Stron

 1. Osoba, która zaakceptowała Formularz Zlecenia stosownie do § 2 ust. 7, oświadcza, że jest uprawniona do dokonania tej czynności w imieniu Zleceniodawcy i posiada wszelkie niezbędne umocowania do dokonania tej czynności, a tym samym uprawniona jest do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy i składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli związanych ze Zleceniem.
 2. Spedytor zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji Zlecenia , z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej w tym zakresie działalności;
 3. Spedytor oświadcza, iż posiada licencję nr 210/2021 na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa na okres od 17.06.2021 do 17.06.2021 .
 4. Spedytor oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS).
 5. Strony oświadczają, iż Spedytor nie jest zobowiązany do ubezpieczenia przesyłki (towaru).
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany do współdziałania ze Spedytorem w zakresie niezbędnym dla realizacji Zlecenia, w tym do udostępnienia Spedytorowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji Zlecenia.
 7. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane przez Spedytora Zlecenie, jak również innych kwot wskazanych w Zleceniu i niniejszych Ogólnych warunkach umów.
 8. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwego opakowania i zabezpieczenia towarów, które mają stanowić przedmiot przewozu w ramach Zlecenia, określonych w Formularzu Zlecenia.

4. Przesyłki

 1. Usługi Spedytora nie obejmują przesyłek, których posiadanie lub obrót jest zabroniony, uszkodzonych, nieodpowiednio opakowanych.
 2. Opakowania Przesyłek powinny odpowiadać normom określonym przepisani prawa.
 3. Spedytor ma prawo odmowy świadczenia usługi w stosunku do przesyłek, których opakowanie nie spełnia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku gdy opakowanie nie spełnia obowiązujących przepisów prawa, a Spedytor nie ma możliwości sprawdzenia powyższego, Spedytor ma prawo obciążyć Zleceniodawcę skutkami bądź konsekwencjami wywołanymi przez przewóz towaru, którego opakowanie nie spełnia przepisów prawa, w szczególności kosztami jakie powstaną z tej przyczyny.
 5. W przypadku przewozów niebezpiecznych, Zleceniodawca ma obowiązek w odpowiednim czasie zawiadomić Spedytora o zamiarze wysyłki takich towarów podając właściwości ładunku i rodzaj niebezpieczeństwa. W przypadku braku zawiadomienia Spedytora, Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w towarze, jak i ewentualne szkody u osób trzecich.

5. Wynagrodzenie

 1. Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Zleceniu. Do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli oprócz usług objętych Zleceniem Spedytor wykona uzgodnione ze Zleceniodawcą usługi dodatkowe albo wykona takie usługi lub czynności bez uzgodnienia ze Zleceniodawcą, ale w celu prawidłowej realizacji Zlecenia albo w celu zabezpieczenia roszczeń Spedytora albo roszczeń Zleceniodawcy.
 3. Zleceniodawca zwróci wszelkie wydatki poniesione przez Spedytora i Podwykonawców w celu realizacji Zlecenia (w szczególności: opłatę za dodatkowy przewóz, koszty składowania przesyłki, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcja sanitarna lub jakościową, inne opłaty administracyjne). Zwrot wydatków należy się także w sytuacji gdy Spedytor nie miał możliwości poinformowania Zleceniodawcy o ich powstaniu, a wydatki te służyły zabezpieczeniu wykonania Zlecenia, prawidłowemu jego wykonaniu bądź zostały dokonane na zlecenie Nadawcy lub Odbiorcy, w celu wykonania Zlecenia w szczególności załadunku bądź rozładunku.
 4. Spedytor może uzależnić realizację Zlecenia od zapłaty przez Zleceniodawcę należnych wynagrodzeń lub wydatków albo zaliczki na ich poczet przed wykonaniem tego zlecenia.
 5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie Zlecenia przez Spedytora, po każdorazowym wykonaniu zlecenia i przesłanej Zleceniodawcy wraz z oryginałem listu przewozowego, w terminie 14 dni od dnia wykonania Zlecenia, chyba, że strony w Zleceniu postanowią inaczej.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Spedytora wskazany na fakturze wystawionej Zleceniodawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spedytora.
 8. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci odsetki ustawowe.
 9. W razie konieczności prowadzenia wobec Zleceniodawcy czynności windykacyjnych, Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 10. Wynagrodzenie Spedytora nie może być potrącane z jakimikolwiek roszczeniami Zleceniodawcy, bez pisemnej zgody Spedytora pod rygorem nieważności.

6. Prawo zastawu

 1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia, wydatków i innych należności, także dotyczących poprzednich zleceń Zleceniodawcy, Spedytor ma prawo do zatrzymania przesyłki lub związanych z nią dokumentów i wstrzymania realizacji usług do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę wszystkich należności.
 2. Zastaw może być wykonany dopóki Spedytor dysponuje przesyłka lub może nią rozporządzać za pomocą posiadanych dokumentów.
 3. O skorzystaniu z prawa zastawu Spedytor poinformuje Zleceniodawcę na piśmie, wskazując miejsce składowania przesyłki, rodzaj zatrzymanych dokumentów oraz przedmiot i wysokość zabezpieczenia.
 4. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonaniem prawa zastawu (w szczególności koszty składowania przesyłki i koszty transportu do Odbiorcy) obciążają Zleceniodawcę i zostaną doliczone do należności zabezpieczonych zastawem.
 5. Zleceniodawca zwalnia Spedytora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z zastosowaniem prawa zastawu.

7. Odpowiedzialność

 1. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
 2. Jeżeli nic innego nie wynika ze Zlecenia Spedytor może, bez konieczności uzyskiwania zgody Zleceniodawcy, przekazywać wykonanie Zlecenia innym spedytorom, zarówno w całości (spedytor zastępczy), jak i w części (spedytor dalszy), przewoźnikom, a także ma pełną swobodę w zakresie angażowania wszelkich innych podmiotów niezbędnych lub pomocnych dla wykonania usług spedycyjnych. W takim przypadku Spedytor odpowiada za winę w wyborze.
 3. Jeżeli Zleceniodawca zleci wykonane usługi przez innego Spedytora, a Spedytor jest w takim przypadku Spedytorem dalszym jego odpowiedzialność ogranicza się do winy w wyborze. Zlecenie wykonania usługi innemu spedytorowi wymaga zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej.
 4. Zmiana przez Zleceniodawcę – po zawarciu Zlecenia – zakresu, terminu, sposobu, przedmiotu wykonania usług spedycyjnych bądź innych okoliczności wskazanych w Zleceniu wymaga uprzedniej zgody Spedytora i zmiany Zlecenia oraz może powodować zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Spedytorowi.
 5. Spedytor może zmienić sposób wykonywania Zlecenia bez zgody Zleceniodawcy w przypadku wystąpienia zakłóceń bądź przeszkód w wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Spedytora.
 6. Spedytor zobowiązany jest przestrzegać obwiązujących przepisów prawa w zakresie świadczonych usług spedycyjnych oraz kierować się należytą starannością. Na pisemne żądanie Zleceniodawcy Spedytor zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z przewoźnikiem w czasie trwania przewozu oraz monitorowania jego położenia przy użyciu dostępnych urządzeń (min. GPS, GSM)
 7. W przypadku niewskazania przez Zleceniodawcę kompletnych lub dostatecznych informacji dotyczących sposobu wykonywania usług spedycyjnych – Spedytor posiada swobodę w zakresie wyboru sposobu i środków wykonania usług spedycyjnych. Ryzyko niepodania szczegółowych informacji dotyczących sposobu wykonania usług spedycyjnych obciąża Zleceniodawcę.
 8. Spedytor nie jest związany treścią wskazówek, instrukcji i poleceń Zleceniodawcy, Nadawcy bądź Odbiorcy, które byłyby niezgodne z treścią Zlecenia lub niniejszych Ogólnych warunków umów. Jakakolwiek zmiana dotyczącą treści lub zakresu zastosowania Ogólnych warunków umów może zostać wprowadzona jedynie w treści Zlecenia zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Spedytor jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji (szkoda ukryta) lub Odbiorca, w trakcie dokonywania odbioru, nie wpisał uwag o uszkodzeniu lub braku towaru do Listu Przewozowego i nie sporządził stosownego protokołu szkody, oraz po zbadaniu okoliczności powstania szkody nie można przypisać winy bezpośrednio Spedytorowi. Protokół szkody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dla swej ważności podpisu osoby w obecności, której przesyłkę odebrano. Każdorazowo stroną zobowiązaną do udowodnienia winy Spedytorowi w takim przypadku jest Zleceniodawca.
 10. W przypadku powstania szkody Zleceniodawca zobowiązany jest udokumentować, że towar w określonej ilości i o określonych właściwościach został przekazany Spedytorowi.
 11. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  1. spowodowane z winy poszkodowanego,
  2. spowodowane z winy osoby trzeciej,
  3. wynikające z braku lub wadliwości opakowania towaru,
  4. wynikające z odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu przez linie lotnicze, armatora morskiego
  5. wynikające z opóźnienia w przyjęciu do przewozu lub dostarczenia Przesyłki spowodowane czynnościami leżącymi po stronie armatora morskiego, Nadawcy, Odbiorcy
  6. wynikające z niedostarczenia przez Zleceniodawcę w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie dokumentów niezbędnych do wykonania usługi,
  7. wynikające z niebezpieczeństwa powstałego na skutek wadliwego załadowania i rozładowania Przesyłki, jeżeli załadunek i rozładunek nie został dokonany przez Spedytora lub osoby trzecie działające w jego imieniu,
  8. wywołane i wynikające z naturalnych właściwości towaru, np. łamliwość, utlenianie się, podatność towaru na zmiany temperatury,
  9. powstałe na skutek zamieszczenia przez Zleceniodawcę w Zleceniu zorganizowania przewozu lub transportu nieprawidłowych lub niekompletnych danych dotyczących przesyłki, warunków przewozu, terminu, miejsca załadunku i rozładunku,
  10. szkody w innej postaci niż szkody rzeczywiste w przesyłce, co oznacza miedzy innymi utracone korzyści i straty pośrednie (np. utrata rynku),
  11. polegające na ubytku wagi w towarach masowych, jeżeli ubytek wynika z właściwości towarów i nie przekracza granic określonych we właściwych przepisach, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych,
  12. powstałe na skutek zdarzenia Siły Wyższej lub innych zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizacje Zlecenia zorganizowania przewozu lub transportu, na które Spedytor nie miał wpływu i którym nie mógł zapobiec, dotyczące miedzy innymi warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, strajków, epidemii, blokad dróg, decyzji władz państwowych, w tym działań wojennych i aktów terrorystycznych, kradzieży lub rozboju, wypadków drogowych, czynności kontrolnych służb drogowych (dalej jako Siła Wyższa).
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spedytora ogranicza się do odpowiedzialności tylko za szkodę rzeczywistą. Spedytor nie odpowiada za jakiekolwiek szkody pośrednie, w szczególności utracone korzyści. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu obowiązku zapłacenia przez Zleceniodawcę, Nadawcę bądź Odbiorcę odszkodowań, w tym kar umownych, osobom trzecim, w wyniku jakichkolwiek zdarzeń, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia przez Spedytora.
 13. Odpowiedzialność Spedytora z tytułu realizacji usług jest wyłączona w przypadku niedopełnienia przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę ich obowiązków w takim zakresie, w jakim miało to wpływ na wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Spedytora.
 14. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, ubytek lub opóźnienie powstałe z powodu Siły Wyższej.
 15. W przypadku Siły Wyższej terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy spedycji przesuwają się proporcjonalnie do czasu, w którym ich wykonanie było niemożliwe.
 16. Strona w stosunku do której powstała niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań wynikających umowy spedycji na skutek Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu Siły Wyższej drugą stronę. Przekroczenie terminu ustalonego powyżej pozbawia stronę możliwości powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
 17. Spedytor uprawniony jest zgodnie z potrzebami, do składowania lub zlecenia składowania, towaru na magazynie trzecim oraz do przepakowania lub zlecenia przepakowania towaru lub przeładunku lub zlecenia przeładunku towaru, o ile Zlecający nie zastrzeże inaczej w Zleceniu .

8. Przeszkody w wykonaniu Zlecenia, reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu Zlecenia Spedytor powiadomi o tym Zleceniodawcę oraz zwróci się o wydanie przez niego wskazówek, a Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić takich wskazówek.
 2. Każdorazowo na żądanie Zleceniodawcy Spedytor przekaże mu dostępne informacje dotyczące stanu i przebiegu wykonania usług spedycyjnych.
 3. Uprawnionym do wnoszenia reklamacji dotyczącej Zlecenia zorganizowania przewozu lub transportu jest Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba zamiast ww., osoba ta powinna dołączyć dokument potwierdzający umocowania albo umowę cesji praw.
 4. Zgłoszenie zastrzeżeń co do stanu Przesyłki lub sposobu wykonania usługi w treści dokumentu przewozowego lub sporządzenie protokołu szkody nie stanowi zgłoszenia reklamacji do Spedytora.
 5. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia wystąpienia szkody w przesyłce lub zaistnienia innego zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w żadnym jednak wypadku nie później niż w terminie 5 dni od dnia odebrania przesyłki. Reklamacja złożona po upływie ww. terminu Spedytor pozostawia bez rozpoznania, a ewentualne roszczenia Zleceniodawcy wobec Spedytora wygasają. Reklamację wnosi się za pośrednictwem poczty polskiej na adres spedytora. Do reklamacji muszą być dołączone wszystkie dokumenty związane z transportem i ładunkiem oraz inne, które mogą być niezbędne do ustalenia odpowiedzialności oraz wielkości szkody.
 6. W przypadku, gdy reklamację wniosła osoba nieuprawniona lub reklamacja nie jest kompletna, Spedytor w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji zażąda odpowiedniego jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od daty wysłania takiego żądania, pod rygorem uznania reklamacji za nie wniesioną, o czym Spedytor winien uprzedzić reklamującego o powyższym.
 7. Jeżeli reklamacja została wniesiona prawidłowo i jest kompletna lub została uzupełniona, Spedytor udziela wstępnej odpowiedzi najpóźniej w terminie 30 dni odpowiednio od daty jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji. .
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Spedytora oraz nie uprawnia Zleceniodawcy do dokonania potrącenia wysokości roszczeń z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Spedytorowi.

9. Poufność, zakaz współpracy z podwykonawcami

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał od Spedytora w związku z łączącą Strony współpracą.
 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje w szczególności: treść wszelkich umów i porozumień zawartych pomiędzy Stronami, informacje dotyczące zakładów, organizacji, kadr, współpracowników, kontrahentów, wskaźników, stawek, finansów, technologii, rozwiązań technicznych, programów, materiałów („Informacje Poufne”).
 3. Informacjami poufnymi nie są informacje podane przez Spedytora do publicznej wiadomości, jak również informacje znane Zleceniodawcy przed rozpoczęciem współpracy ze Spedytorem.
 4. Udostępnienie Informacji Poufnych przez Zleceniodawcę osobom trzecim możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Spedytora bądź na żądanie sądu, i innych organów państwowych uprawnionych do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku przekazania informacji poufnych na żądanie sądu, i innych organów państwowych uprawnionych do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Spedytora o wpłynięciu takiego żądania.
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany nie podejmować żadnych czynności zmierzających do nawiązania współpracy z podwykonawcami Spedytora, w tym podwykonawcami jego podwykonawców, którzy na zlecenie Spedytora lub podwykonawców Spedytora realizują Umowę spedycji (dalej zwanych jako Podwykonawcy), w tym ich pracownikami, pełnomocnikami lub przedstawicielami, jak również osobami polecanymi przez Podwykonawców, dla celów zawarcia i realizacji umów przewozu, umów spedycji lub innych podobnych umów, w tym w szczególności nie zawierać i nie realizować takich umów.
 7. Zobowiązanie wskazane w ust. 6 powyżej obowiązuje od momentu akceptacji Zlecenia przez Zleceniodawcę przez okres trzech lat od daty jego realizacji lub daty, gdy miało być ono zrealizowane.
 8. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w ust. 6 powyżej Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych na rzecz Spedytora, za każdy przypadek naruszenia, przy czym Strony wskazują w szczególności w celu uniknięcia wątpliwości, że przez taki przypadek naruszenia rozumie się w szczególności w przypadku umów lub zakazanych czynności – każdy przypadek postąpienia w sposób sprzeczny w ust. 6 powyżej, liczony odrębnie wobec każdej z jednostkowych umów lub zakazanych czynności

10. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest GÓRAL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Gustawa Morcinka 23 E, 31-762 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000754734
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług spedycji i transportu krajowego oraz międzynarodowego przez Spedytora, przy czym zlecenia spedycyjne mogą być wykonywane za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych, którym zostaną przekazane dane osobowe.
 3. Wszelkie dane pozyskane przez Spedytora będą przetwarzane w celu realizacji zawartego między Zleceniodawcą, a Spedytorem Zlecenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) lub na podstawie zgody Zleceniodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spedytora (Administratora), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Zleceniodawcy lub osób, którymi posługuje się Zleceniodawca zostały lub będą pozyskiwane przez Spedytora z umów, zleceń spedycyjnych, zapytań, ofert handlowych, giełd transportowych, publicznie dostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 5. Spedytor przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych Zleceniodawcy:
  1. dane kontaktowe – takie jak  firma, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adresy miejsc prowadzenia działalności, adresy siedzib, adresy korespondencyjne, numery identyfikatorów na portalach internetowych
  2. dane niezbędne do rozliczeń – takie jak NIP, REGON
 6. Spedytor przetwarzać będzie dane osobowe osób zatrudnionych przez Zleceniodawcę lub osób działających w jego imieniu w celu wykonania zlecenia spedycyjnego, przy czym dane te będą przetwarzane przez Spedytora na podstawie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Spedytor będzie w tym celu przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e – mail,
  3. numer telefonu.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spedytora są:
  1. biura rachunkowe zapewniającemu obsługę księgową i rachunkową Spedytora,
  2. podmioty świadczącemu na rzecz Spedytora usługi informatyczne,
  3. podwykonawcy, którzy współpracują ze Spedytorem w toku wykonywania umów,
  4. zarządcy lub/i administratorzy powierzchni magazynowych, terminali kontenerowych, agencje celne;
  5. operatorzy pocztowi, banki, podmioty świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomocy prawnej.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejskie Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego w wykonaniu obowiązków prawem przewidzianych w celu odprawy celnej towarów, podjęcia lub zdania towar tj.: w wykonaniu umowy o organizację przewozu lub innej umowy o świadczenie usług. Dane osobowe nie będą przedmiotem indywidualnych decyzji wynikających z automatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym z profilowania.
 9. Czas w jakim Spedytor może przetwarzać dane osobowe jest uzależniony od celu przetwarzania danych. Spedytor przetwarza dane:
  1. przez czas wykonywania przez Spedytora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z faktu zawarcia umowy współpracę/organizację przewozów/magazynowania/innych o świadczenie usług;
  2. przez okres wykonywania przez Spedytora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego,
  3. przez okres przechowywania dokumentów księgowych,
  4. przez czas upoważniający do podejmowania działań sądowych i pozasądowych w związku z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usług/o współpracę, przez którąkolwiek ze stron;
  5. przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy współpracę/organizację przewozów/magazynowania/innych o świadczenie usług.
 10. Przekazując dane osobowe każdy ma prawo do:
  1. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  2. żądania usunięcia danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  4. dostępu do danych,
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
  6. złożenia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Z uprawnień wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu można skorzystać poprzez złożenie pisemnego wniosku do Spedytora, osobiście w siedzibie Spedytora, za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Spedytora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:_________________.
 12. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie danych osobowych przez Spedytora narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak i przepisy krajowe.

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, Nadawcą lub Odbiorcą w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spedytora.
 2. W kwestiach nieunormowanych w Ogólnych warunkach umów zastosowanie ma Kodeks Cywilny, Konwencja CMR i Ustawa Prawo przewozowe.
 3. Ogólne warunki umów oraz załączniki do nich nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W zakresie zawierania umów zgodnie z Ogólnymi warunkami umów przepisów art. 661 1–3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 4. Zleceniodawca nie może przenieść całości ani części praw i/lub obowiązków wynikających ze Zalecenia zawartego ze Spedytorem na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Spedytora pod rygorem nieważności.
 5. Spedytor ma praw do zmiany treści Ogólnych warunków umów, o czym poinformuje poprzez udostępnienie nowego ich brzmienia na stronie internetowej http://www.goraltrans.pl/pl.home.html.
 6. Wszelkie zmiany treści Zlecenia wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony umowy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 7. Niniejsze Ogólne warunki umów wchodzą w życie z dniem 08.2021 i znajdują zastosowanie do Umów spedycji zawartych od tej daty włącznie.

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Zlecenia – Pobierz